Glinka : Karaminskaya, danses orchestrales. Demchenko, Fedoseyev.