Kancheli – Styx / Gubaidulina – Concerto pour alto