Stravinski : Rake’s Progress. Schwarzkoph, Kraus, Tourel, Stravinski.